20-08-2017FITA Bern 2017 & Kant. Bernische Meisterschaft OutdoorResults 
06-08-2017CS/SM Field 2017, TopArcher Field - Recurve Results 
05-08-2017CS/SM Field 2017, TopArcher Field - Barebow Results